Ανακοίνωση – Ενημέρωση για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού

24 Μαρτίου 2015

• Στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την υλοποίηση των πράξεων 1)«Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2) «Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», όπως αυτή προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, κατακυρώθηκε -με την υπ΄αριθμόν 21356/14-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΗΙΟΟ-9ΟΧ) κατακυρωτική Υπουργική Απόφαση- στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως ανάδοχο φορέα η υλοποίηση του προγράμματος στην Λάρισα , με τίτλο : «Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20,αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής – εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 120 ώρες από τις οποίες οι 84 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι 36 ώρες την πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Λάρισας .
Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 6,00 ευρώ µικτό για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος και Συστατική επιστολή από το ξενοδοχείο η επισιτιστική επιχείρηση που θα γίνει η πρακτική άσκηση.

Επίσης το πρόγραμμα :

εντάσσεται στον κλάδο του τουρισμού, εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική και έχει αναγνωρισθεί η σημασία του και η σπουδαιότητα του στην οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), ο υπεύθυνος μιας εστιατορικής, ή συναφούς μονάδας, είναι το άτομο το οποίο έχει την συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία μιας μονάδας εστίασης. Το άτομο αυτό μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης (όταν αναφερόμαστε σε καταστήματα μικρού μεγέθους), ή ένα ανώτερο διοικητικό-διευθυντικό στέλεχος με μορφή εξαρτημένης εργασίας (όταν αναφερόμαστε σε μεγαλύτερες μονάδες εστίασης).
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται τα εξής:
• Εξασφαλίζει-επιβλέπει συνολικά την άρτια λειτουργία της επιχείρησης
• Σε συνεργασία με τον αρχιμάγειρα (σεφ) επιβλέπει – διασφαλίζει την άρτια λειτουργία της κουζίνας
Σε συνεργασία με τον εστίαρχο (μετρ) διασφαλίζει – επιβλέπει την άρτια λειτουργία της αίθουσας πελατών (σάλα)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο παραπάνω πρόγραμμα παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτηση σας στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ηλεκτρονικά στο http://www.inegsee.gr/tourismos ή στην έδρα μας: ΤΖΑΒΕΛΑ 4 ,41223 ΛΑΡΙΣΑ .
Επιπλέον μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση:
1. Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόλησή σας
• βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζεστε στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής σας ή αναλυτική κατάσταση ενσήμων εάν είστε εργαζόμενος ή εποχιακά εργαζόμενος
• Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είστε αυτοαπασχολούμενος
2. [Επικυρωμένο]* Φωτοαντίγραφο του απολυτήριου Λυκείου

3. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
* Κατά τη φάση της αίτησης προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκομισθεί το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/η εκπαιδευόμενος/η.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/3/2015 -03/04/2015 .

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΤΖΑΒΕΛΑ 4 ,41222 ΛΑΡΙΣΑ και στα τηλ. επικοινωνίας 2410 537489 , ώρες επικοινωνίας 9.30 πμ -14.00 μμ .ΜΠΟΥΛΟΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ , ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΝΗ